Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepassing

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van en met Melvin Janssen Hoveniers voor zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk en uitsluitend schriftelijk is afgeweken.
 2. Door het verlenen van een opdracht of het aangaan van een overeenkomst met Melvin Janssen Hoveniers verklaart wederpartij zich bekend en akkoord met deze voorwaarden.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Melvin Janssen Hoveniers, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Melvin Janssen Hoveniers en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter aan welke bevoegd is in de vestigingsplaats van Melvin Janssen Hoveniers

Artikel 2 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Melvin Janssen Hoveniers: alle tot handelen bevoegde medewerkers en derden die hieronder genoemde werkzaamheden aanbieden en uitvoeren in opdracht en uit naam van Melvin Janssen Hoveniers. Werkzaamheden: Het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voor of in samenhang met de aanleg en/of onderhoud van tuinen en buitenterreinen. Het leveren van benodigde levende of dode materialen voor genoemde werkzaamheden. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden. Materialen: levende materialen: producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen; zand, grond, teelaarde en compost; dode materialen: alle overige producten en materialen. Klant/Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met Melvin Janssen Hoveniers.

Artikel 3 – Het aanbod / de offerte

 1. Alle aanbiedingen en offertes door en vanwege Melvin Janssen Hoveniers zijn vrijblijvend.
 2. Melvin Janssen is slechts dan aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij binnen 14 dagen schriftelijk of per e-mail wordt bevestigd, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Melvin Janssen Hoveniers daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij uitdrukkelijk door Melvin Janssen Hoveniers aangegeven.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Melvin Janssen Hoveniers niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele binnen de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis-, verblijfs-, materiaal-, verzend- en administratiekosten alsmede kosten van derden, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 6. Een overeenkomst komst eerst tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of overeenkomst door Melvin Janssen Hoveniers is ontvangen en uitdrukkelijk geaccepteerd.
 7. Het aanbod vermeldt niet wanneer met de werkzaamheden wordt begonnen of het moment van oplevering.
 8. Het aanbod vermeldt niet de wijze van betaling en de betalingsvoorwaarden.
 9. Het aanbod gaat – schriftelijk – vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.
 10. Melvin Janssen Hoveniers behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, het intellectuele eigendom voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Zij dienen op eerste  verzoek van Melvin Janssen Hoveniers onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan Melvin Jansen Hoveniers ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
 11. Het is de klant verboden materiaal van Melvin Janssen Hoveniers waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van Melvin Janssen Hoveniers. Indien de opdracht voor de uitvoering van de werkzaamheden niet aan Melvin Janssen Hoveniers wordt verstrekt, zal de offerte, compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, binnen 14 dagen na datum van de beslissing dan wel na het verstrijken van het aanbod, aan Melvin Janssen Hoveniers retour worden gezonden. Aan de klant is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende, niet toegestaan het ontwerp zelf uit te voeren of te doen uitvoeren.
 12. Indien schriftelijk overeengekomen zal de klant de vooraf aan hem bekendgemaakte voorbereidings-, ontwerp- en/of tekenkosten aan Melvin Janssen Hoveniers vergoeden in geval Melvin Janssen Hoveniers wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van zaken wordt gegeven.
 13. Op overgebleven materialen wordt geen restitutie verleend.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. Na wijzigingen in de offerte zal een nieuwe offerte worden uitgebracht.
 2. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden Melvin Janssen Hoveniers niet.
 3. Melvin Janssen Hoveniers is, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade.
 4. Melvin Janssen Hoveniers is verplicht om voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden zich te informeren omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen. De klant is verplicht alle bij hem bekende informatie daaromtrent aan Melvin Janssen Hoveniers te verstrekken.

Artikel 5 – Duur en beëindiging van de overeenkomst

 1. De door Melvin Janssen Hoveniers opgegeven termijnen zijn indicatief en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Werkzaamheden hoeven niet aaneengesloten uitgevoerd te worden, Melvin Janssen Hoveniers bepaald planning en uitvoering.
 2. Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst kan door beide partijen alleen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, waarna de wederpartij de opzegging schriftelijk zal bevestigen.

Artikel 6 – Prijs en prijswijzigingen

 1. Alle bedragen en prijzen, genoemd in offertes en overeenkomsten, zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven. De tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien kunnen worden doorberekend aan de klant. Melvin Janssen Hoveniers is gerechtigd andere prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de oplevering, aan de klant door te berekenen.
 2. Melvin Janssen Hoveniers is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Melvin Janssen Hoveniers kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en/of materialen aanmerkelijk zijn gestegen.
 3. Bovendien mag Melvin Janssen Hoveniers het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende is ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Melvin Janssen Hoveniers, dat in redelijkheid niet van Melvin Janssen Hoveniers mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

Artikel 7 – Aflevering / Levertijd

Onder oplevering van aangenomen werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de klant. De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd wanneer Melvin Janssen Hoveniers, na de uitvoering van de werkzaamheden, mondeling aan de klant heeft meegedeeld dat de werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd. Verder worden de werkzaamheden als opgeleverd beschouwd wanneer de klant het geleverde (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het geleverde dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

Artikel 8 – Conformiteit

 1. Melvin Janssen Hoveniers staat in voor kwaliteit en soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. Melvin Janssen Hoveniers zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost, fundering en/of verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.
 2. Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen (na levering) van geleverde en door hem verwerkte levende materialen wordt door Melvin Janssen Hoveniers, mits de verzorging aan hem is opgedragen, ingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weers en/of terreinomstandigheden, dan wel sprake is van overmacht.
 3. In die gevallen van uitzonderlijke weers en/of terreinomstandigheden, dan wel bij overmacht zal de uitval van levende materialen tot maximaal 5% van de prijs van die levende materialen worden vergoed, alsmede maximaal 5% van de beplantingskosten van het geleverde relevante levende materiaal.
 4. Melvin Janssen Hoveniers staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de klant of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Melvin Janssen Hoveniers in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

Artikel 9 – Opschorting

 1. In geval van overmacht kunnen de levering en andere verplichtingen van Melvin Janssen Hoveniers worden opgeschort. Indien deze periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Melvin Janssen Hoveniers niet mogelijk is, langer duurt dan 90 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien bij het intreden van de overmacht Melvin Janssen Hoveniers al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kon voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren. De klant is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 2. Onder overmacht bij de klant wordt niet verstaan de omstandigheid dat Melvin Janssen Hoveniers de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de klant niet of niet tijdig konden worden uitgevoerd.
 3. Indien naar het oordeel van Melvin Janssen Hoveniers de uitvoering van werkzaamheden, ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder dat dit de klant recht geeft op vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft Melvin Janssen Hoveniers het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen, indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of de hergroei van levend materiaal noodzakelijk is.
 4. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij Melvin Janssen Hoveniers tijdelijk, ten hoogste 90 dagen, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt Melvin Janssen Hoveniers onmiddellijk contact op met de klant met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.

Artikel 10 – Milieuaspecten bij de uitvoering van werkzaamheden

Melvin Jansen Hoveniers zal zorgdragen voor een milieu hygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen. De kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de klant. Onvoorziene milieuaspecten die zich aandienen nadat de offerte is uitgebracht worden als meerwerk conform artikel 6 lid 3, bij de klant in rekening gebracht.

Artikel 11 – De betaling

 1. Alle werkzaamheden welke door Melvin Janssen Hoveniers geschieden, worden – voor zover deze geen onderdeel vormen van een overeengekomen aanneemsom en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen – in rekening gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door Melvin Janssen Hoveniers aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen, alsmede klachten over het geleverde schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Melvin Janssen Hoveniers is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om (naar haar keuze) bij aangaan van de overeenkomst of vóór aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de uitvoering of afwerking van de opdracht op te schorten indien deze zekerheid niet kan worden gegeven. Verzuim van opdrachtgever om zekerheid te stellen geeft Melvin Janssen Hoveniers het recht om eenzijdig die overeenkomst te ontbinden onverminderd haar recht op vergoeding door opdrachtgever van alle uit de overeenkomst voortvloeiende honoraria, kosten en schade.
 4. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 7 dagen is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van al hetgeen alsdan opeisbaar is. Dit verzuim wordt niet opgeheven doordat Melvin Janssen Hoveniers na het verstrijken van die termijn een laatste betalingsherinnering zendt en (daarmee) de opdrachtgever alsnog de gelegenheid geeft binnen 7 dagen na ontvangst van deze herinnering te betalen.
 5. Melvin Janssen Hoveniers heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen renten en ten slotte in mindering van de hoofdsom en lopende rente. Melvin Janssen Hoveniers kan, zonder daarvoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
 6. Onder andere bij opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen, kan deelbetaling worden verlangd. Deze deelbetalingen dienen vooraf te worden overeengekomen.
 7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van Melvin Janssen Hoveniers op opdrachtgever direct opeisbaar.
 8. Indien betaling binnen 7 dagen na factuurdatum geschiedt zal door Melvin Janssen Hoveniers geen toeslag in rekening worden gebracht. Onder betaling wordt verstaan het moment waarop het verschuldigde bedrag ten volle op de door Melvin Janssen Hoveniers aangewezen bankrekening (overeenkomstig artikel 12.2) is bijgeschreven.
 9. Indien betaling na 7 dagen geschiedt is opdrachtgever een toeslag verschuldigd van 2%, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 10. Wanneer opdrachtgever op enig moment in verzuim of in gebreke is, heeft Melvin Janssen Hoveniers het recht om uitvoering van de opdrachten en/of leveringen alsmede overige verplichtingen die voortvloeien uit op dat moment heersende overeenkomsten – terstond op te schorten totdat al hetgeen alsdan opvorderbaar is geworden volledig is voldaan.

Artikel 12 – Niet tijdige betaling

 1. Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten recht voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden tenminste berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
 2. Indien Melvin Janssen Hoveniers hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze ten volle voor rekening van opdrachtgever.
 3. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 4. Eventuele bezwaren tegen een factuur van Melvin Janssen Hoveniers dienen door opdrachtgever binnen een week na factuurdatum aan Melvin Janssen Hoveniers schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht te hebben ingestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud en overdracht

 1. Alle door Melvin Janssen Hoveniers geleverde zaken, daaronder mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van Melvin Janssen Hoveniers totdat opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Melvin Janssen Hoveniers gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Melvin Janssen Hoveniers daarvan direct op de hoogte te stellen.
 4. Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering(en) op eerste verzoek aan Melvin Janssen Hoveniers ter inzage te geven, als ook op eerste verzoek die plaatsen aan te wijzen waar deze zaken zich bevinden.
 5. Voor het geval dat Melvin Janssen Hoveniers haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijk en niet herroepbare toestemming aan Melvin Janssen Hoveniers of door deze aan te wijzen derden al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Melvin Janssen Hoveniers zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 14 – Retentierecht

 1. Indien Melvin Janssen Hoveniers goederen van opdrachtgever onder zich heeft, is Melvin Janssen Hoveniers gerechtigd die goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Melvin Janssen Hoveniers ingevolge uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever te vorderen heeft, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere goederen van opdrachtgever, tenzij opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld.
 2. Het recht tot retentie heeft Melvin Janssen Hoveniers ook in geval opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren, bij overlijden van opdrachtgever dan wel in geval opdrachtgever onder curatele wordt gesteld.

Artikel 15 – Garanties

 1. Melvin Janssen verleent de garanties in dit artikel mede onder verwijzing naar de artikelen 8, 21 en 23 van deze algemene voorwaarden in het bijzonder.
 2. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Melvin Janssen Hoveniers. De ingebreke stelling dient een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Melvin Janssen Hoveniers in staat is adequaat te reageren.
 3. Melvin Janssen Hoveniers garandeert gedurende een termijn van 6 maanden dat op aangebrachte bestrating, hal verharding, vlonders, terrassen en gazons het hemelwater, 48 uur na de laatste regenbui, niet in hoogte meetbaar aanwezig is.
 4. Melvin Janssen Hoveniers treft, op schriftelijk verzoek van de klant, binnen de garantietermijn van 6 maanden, zo mogelijk herstelmaatregelen.
 5. Melvin Janssen Hoveniers garandeert op geleverde schuttingen, pergola’s en bouwwerken een garantietermijn van 6 maanden. Melvin Janssen Hoveniers treft, op verzoek van de klant, binnen de garantietermijn van 6 maanden, zo mogelijk herstelmaatregelen. Verzakking van bouwwerken zoals overkappingen, pergola’s en schuttingen als gevolg van oa grondverplaatsing, ondeugdelijk gebruik, overvloedig grondwater/regenwater of werkzaamheden door derden oa grondwerkzaamheden/heien in de buurt van de objecten vallen niet onder de garantie.
 6. Melvin Janssen Hoveniers verstrekt gedurende een termijn van één groeiseizoen garantie op geplante meerjarige beplanting, niet zijnde bollen. Melvin Janssen Hoveniers treft, op verzoek van de klant, binnen de garantietermijn van één groeiseizoen, zo mogelijk herstelmaatregelen. Zo nodig vindt binnen de garantietermijn inboet op inboet plaats.
 7. Melvin Janssen Hoveniers verstrekt gedurende een termijn van één groeiseizoen garantie op beplanting welke is geleverd als boom. Melvin Janssen Hoveniers treft, op verzoek van de klant, binnen de garantietermijn van één groeiseizoen, zo mogelijk herstelmaatregelen. Zo nodig vindt binnen de garantietermijn inboet op inboet plaats. Indien de boom voor vervanging in aanmerking komt, wordt eenzelfde soort geleverd van minstens dezelfde hoogte en omvang als vermeld in de beplantingslijst. Indien de boom deel uitmaakt van een gelijksoortige partij wordt bij eventuele inboet een boom geleverd die qua formaat en omvang past bij de partij. Indien de klant de boom zelf conform instructies verzorgd heeft.
 8. Melvin Janssen Hoveniers garandeert dat de door hem aangelegde gazons binnen zes maanden bestaan uit aaneengesloten zoden. Melvin Janssen Hoveniers treft, op verzoek van de klant, binnen een termijn van één groeiseizoen, zo mogelijk herstelmaatregelen. Ingezaaide gazons wordt geen garantie gegeven.
 9. Invloeden van wild, (on)gedierte, ziekten, plagen, bodemverschuivingen, buitengewone waterstanden en zo genaamde inklink op veen- klei- en leemgronden, vallen buiten de garantie. Op vernielingen en schade van buitenaf, zoals brand, molest, hagel en storm met een windkracht van 7 of hoger, alsmede het niet door of vanwege de klant opvolgen van de verzorgingsvoorschriften welke door Melvin Janssen worden aangegeven en het gebruik of gebruiken van het geleverde product voor doelen waarvoor het in rede niet is bestemd of waarvan de bestemming in de offerte is beperkt, worden eveneens van garanties uitgesloten, net als elke andere vorm van overmacht.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

 1. Ingeval de overeenkomst geheel of ten dele levering van zaken betreft geldt bij aflevering aan de klant het volgende: indien beschadiging van zaken wordt geconstateerd dient de klant dit op het ontvangstbewijs aan te tekenen. Bovendien dient de klant zo snel mogelijk na aflevering bij Melvin Janssen Hoveniers hiervan melding te maken, bij gebreke waarvan de klant, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, geacht wordt de zaken te accepteren. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde zaken dient ook dit door de klant op het ontvangstbewijs te worden aangetekend.
 2. Op de klant rust overigens de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.
 3. Melvin Janssen Hoveniers is met inachtneming van het in dit artikel bepaalde aansprakelijk voor schade ontstaan door/bij uitvoering van de overeenkomst. De schade wordt tot maximaal € 1.000.000, per gebeurtenis vergoed, onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid.
 4. De klant vrijwaart Melvin Janssen Hoveniers voor aanspraken van derden jegens Melvin Janssen Hoveniers indien Melvin Janssen Hoveniers schade veroorzaakt doordat door de klant of door derden die de klant daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij Melvin Janssen Hoveniers bekend ware geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
 5. Melvin Janssen Hoveniers is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet/schuld/verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens de klant.
 6. De klant is tegenover Melvin Janssen Hoveniers aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
 7. Melvin Janssen Hoveniers is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit verzakking van bodem/ grond of teelaarde indien deze verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde.
 8. Melvin Janssen Hoveniers is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk.
 9. Melvin Janssen Hoveniers is niet aansprakelijk voor schade aan gebouwen en bijgebouwen alsmede aangrenzende percelen tijdens de uitvoer van de werkzaamheden.

Artikel 17 – Klachten

 1. Reclames als bedoeld in artikel 16.1 hiervoor, zijn slechts mogelijk voor zover opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, of op andere wijze daarover heeft beschikt.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Melvin Janssen Hoveniers de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, onder voorbehoud van het vorige lid en tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Melvin Janssen Hoveniers tijdig nadat de klant de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten ter zake verliest.
 4. Melvin Janssen Hoveniers heeft het recht om binnen vier weken na indiening van de klacht, de klacht door een onafhankelijke derde te laten onderzoeken. De klant verleent alsdan zijn medewerking.
 5. Klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van de zaken ontslaan de klant niet om de normale zorg in acht te nemen die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van de werkzaamheden of levering van materialen.
 6. Het niet nakomen van voldoende (deskundig) onderhoud, na oplevering, kan ertoe leiden dat de klant zijn rechten ter zake verliest.

Artikel 18 – Annulering

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 2. Indien opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, heeft Melvin Janssen Hoveniers recht op compensatie van alle voor de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten, waaronder de kosten van voorbereiding, opslag, provisie enz. alsmede bezettingsverlies. Indien Melvin Janssen Hoveniers zulks wenst zal opdrachtgever ook de voor de uitvoering van deze opdracht bestemde materialen en halffabricaten voor zijn rekening nemen tegen de door Melvin Janssen Hoveniers in haar calculatie opgenomen prijzen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. Dit alles onverminderd
  het recht van Melvin Janssen Hoveniers op vergoeding wegens winstderving, zomede de overige uit de annulering voortvloeiende kosten en schades.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Melvin Janssen  Hoveniers, zal Melvin Janssen Hoveniers in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 4. Indien overdracht van de werkzaamheden voor Melvin Janssen Hoveniers extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 19 – Opschorting en ontbinding

 1. Melvin Janssen Hoveniers is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
  1.1. opdrachtgever in verzuim is althans de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  1.2. na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden Melvin Janssen Hoveniers goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever verplichtingen slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  1.3. opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen van de voldoening van zijn verplichtingen uit overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Melvin Janssen Hoveniers op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Melvin Janssen Hoveniers de nakoming van verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Melvin Janssen Hoveniers behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 20 – Eigendommen van Melvin Janssen Hoveniers

 1. Schetsontwerpen, machines, gereedschappen, presentatiemodellen en/of originele beelddragers, zoals drukwerkoriginelen, positief en negatieffilms, foto’s alsmede moederbanden op magnetische dragers (video en audio) blijven te allen tijde in eigendom van Melvin Janssen Hoveniers.
 2. Bij beschadiging of tenietgaan van de aan opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken als bedoeld in artikel 22, wordt de schade onverminderd het recht verdere kosten en interesten te vorderen, in rekening gebracht.

Artikel 21 – Aansprakelijkheid

 1. Indien Melvin Janssen Hoveniers aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien de aansprakelijkheid van Melvin Janssen Hoveniers moet worden aangenomen, dan zal haar aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de vervangende en/of directe schade tot maximaal éénmaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). In afwijking van het voorgaande wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium gedeelte.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  3.1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  3.2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Melvin Janssen Hoveniers aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Melvin Janssen Hoveniers toegerekend kunnen worden;
  3.3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever genoegzaam aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene  voorwaarden.
 4. Melvin Janssen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparing en van schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Voor zover Melvin Janssen Hoveniers bij haar activiteiten afhankelijk is van medewerking, diensten en leveranties van derden, kan Melvin Janssen Hoveniers op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Melvin Janssen Hoveniers of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Melvin Janssen Hoveniers.
 6. Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Melvin Janssen Hoveniers van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik, bewerking of verbetering en opdrachtgever vrijwaart Melvin Janssen Hoveniers tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken, inbreuk maakt op enig recht van derden.
 7. Melvin Janssen Hoveniers aanvaardt geen aansprakelijkheid indien door haar verstrekte programmatuur op een ander wijze wordt gebruikt dan waarvoor zij is ontwikkeld of bestemd, noch indien de door haar verstrekte programmatuur door opdrachtgever of door derden is gewijzigd of aangevuld.

Artikel 22 – Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of een door opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 23 – Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden door een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Melvin Janssen Hoveniers geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Melvin Janssen Hoveniers niet in staat is de verplichtingen na te komen. Daaronder begrepen ziekte, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid en persoonlijke onmisbaarheid van de uitvoerende personen van Melvin Janssen Hoveniers als ook werkstakingen in het bedrijf van Melvin Janssen Hoveniers.
 3. Melvin Janssen Hoveniers heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Melvin Janssen Hoveniers zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan negentig dagen is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade door de andere partij.
 5. Voor zover Melvin Janssen Hoveniers ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal nakomen, is Melvin Janssen Hoveniers gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 24 – Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten van door Melvin Janssen Hoveniers ontworpen c.q. tot stand gebrachte c.q. vervaardigde materialen e.d. blijven bij haar berusten..
 2. Alle door Melvin Janssen Hoveniers verstrekte stukken, zoals adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen foto’s, software enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem, zonder voorafgaande toestemming van Melvin Janssen Hoveniers worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 25 – Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Melvin Janssen Hoveniers is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Melvin Janssen Hoveniers het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 26 – Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Melvin Janssen Hoveniers en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.